top of page

Sanat akımı nedir?

Sanat akımı, sanat tarihinde ortaya çıkan ve belli bir dönemde yaygın olarak kullanılan sanatsal tarz veya anlayıştır. Örneğin, Rönesans, Barok ve Romantizm gibi sanat akımları, sanat tarihinde belirgin bir yeri olan ve kendine özgü özellikleri olan tarzlardır. Sanat akımları, sanatçıların düşüncelerini ve anlayışlarını yansıtan, birbiriyle ilişkisi olan ve bir dönemi ya da coğrafyayı yansıtan sanatsal hareketlerdir.

Gotik Sanat (12. ve 16. Yüzyıllar Arası)

Gotik sanat, 12. ve 16. yüzyıllar arasında ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Gotik sanat, Bizans sanatından etkilenmiştir ve bu dönemde inşa edilen bazilikalar, katedraller ve manastırlar gibi yapıların mimarisi bu akımın özelliklerini taşır. Gotik sanatında, cam ışık pencereler, kubbeler, kemerler ve düzgün hatlar kullanılmıştır. Bu dönemde yapılan resimlerde ise insan figürleri ön plana çıkar ve detaylı bir şekilde işlenmiştir. Gotik sanat, Hıristiyanlık inancının yaygınlaşması ile birlikte ortaya çıkmış ve bu dönemde inşa edilen yapıların çoğu kiliselerdir.

Gotik sanat döneminde ünlü olan birçok sanatçı vardır. Ancak bu dönemde en tanınmış olanları arasında; Giotto di Bondone, Giovanni Pisano, Simone Martini ve Jan van Eyck bulunmaktadır. Bu sanatçılar, Gotik sanatının en önemli temalarından biri olan dinsel konuları işleyen resim, heykel ve mimari eserler yapmışlardır. Ayrıca, bu sanatçıların birçoğu, Gotik sanatının özellikle kiliseler ve katedraller için yapılmış olan binalarında da kullanılan mozaikleri de yapmışlardır.

Rönesans “Klasizm” (15. ve 16. Yüzyıllar Arası)

Rönesans sanatı, 15. ve 16. yüzyıllar arasında ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Rönesans, Fransızca “doğuş” anlamına gelir ve Rönesans sanatı da yeniden doğuşu ifade eder. Bu dönem, Avrupa’da ortaçağın sonlarına doğru başlar ve antik Yunan ve Roma sanatının etkisi altında gelişir. Rönesans sanatında, doğaçlama ve canlılık ön plana çıkar ve bu dönemde yapılan eserlerde insan ve doğa iç içedir. Rönesans sanatı, özgünlük ve yenilikçiliğiyle önemli bir dönüm noktasıdır ve bu dönemden sonraki sanat akımlarında da Rönesans sanatının etkisi görülmektedir. Bu dönemde ünlü olan birçok sanatçı vardır, ancak bazıları arasında en tanınmışları; Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael ve Botticelli’dir. Bu sanatçıların eserleri, Rönesans sanatının en önemli örneklerindendir.

Maniyerizm “Üslupçuluk” (16. Yüzyıl Ortaları)

Maniyerizm, 16. yüzyılın ortalarından itibaren ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Maniyerizm, Rönesans sanatının bir türevi olarak kabul edilir ve bu akımda Rönesans sanatının özelliklerini taşıyan çalışmalar yapılmıştır. Ancak Maniyerizm sanatında, Rönesans sanatındaki güzellik ve doğallık yerine bir tür abartı ve aşırılık ön plana çıkar. Maniyerizm sanatında, insan figürleri değişik şekillerde ve pozlarla işlenmiştir. Bu dönemde ünlü olan birçok sanatçı vardır, ancak bazıları arasında en tanınmışları; Parmigianino, Rosso Fiorentino ve Tintoretto’dur. Bu akım, 16. yüzyılın sonlarına doğru Barok sanatının ortaya çıkışı ile birlikte yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır.

Barok Sanat (17. Yüzyıl Ortaları)

Barok sanat, 17. yüzyılın ortalarından itibaren ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Barok sanat, Rönesans sanatından etkilenmiştir ve bu dönemde yapılan eserler Rönesans sanatının özelliklerini taşır. Ancak Barok sanatında, Rönesans sanatındaki doğallık ve sadelik yerine büyüleyici ve aşırı detaylar kullanılmıştır. Barok sanatında, insan figürleri de abartılı bir şekilde işlenmiştir ve bu dönemde yapılan resimlerde insanların duyguları ve hareketleri ön plana çıkmıştır. Barok sanatı, Hıristiyanlık inancının yaygınlaşması ile birlikte ortaya çıkmış ve bu dönemde inşa edilen yapıların çoğu kiliselerdir. Dönemin en tanınmış sanatçıları; Caravaggio, Rembrandt ve Rubens’dir.

Rokoko (18. Yüzyıl Ortaları)

Rokoko, 18. yüzyılın ortalarından itibaren ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Rokoko, Barok sanatının bir türevi olarak kabul edilir ve bu dönemde yapılan eserler Barok sanatının özelliklerini taşır. Ancak Rokoko sanatında, Barok sanatındaki aşırılık ve abartı yerine daha sade ve zarif bir tarz kullanılmıştır. Rokoko sanatında, insan figürleri de daha hafif ve hareketli bir şekilde işlenmiştir. Bu dönemde yapılan resimlerde doğa ve insanların duyguları ön plana çıkar. Dönemin en tanınmış sanatçıları; Fragonard, Boucher ve Watteau’dur. Rokoko sanatı, 18. yüzyılın sonlarına doğru Classicism sanatının ortaya çıkışı ile birlikte yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır.

Klasisizm “Kuralcılık” (18. Yüzyılın Sonları)

Klasisizm, 18. yüzyılın sonlarından itibaren ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Klasisizm, antik Yunan ve Roma sanatının etkisi altında gelişmiştir ve bu dönemde yapılan eserlerde antik Yunan ve Roma sanatının özellikleri görülür. Klasisizm sanatında, doğallık, denge ve simetri ön plana çıkar. Bu dönemde yapılan resimlerde insan figürleri değişik pozlarla ve idealize edilmiş bir şekilde işlenmiştir. Bu dönemde ünlü olan birçok sanatçı vardır, ancak bazıları arasında en tanınmışları; David, Canova ve Thorvaldsen’dir. Klasisizm sanatı, 19. yüzyılın ortasına doğru Romantizm sanatının ortaya çıkışı ile birlikte yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır.

Romantizm (19. Yüzyılın Ortaları)

Romantizm sanatı, 19. yüzyılın ortalarından itibaren ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Romantizm sanatı, insan ruhunun ve duyguların ön plana çıktığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde yapılan eserlerde, duyguların ve düşüncelerin açık bir şekilde ifade edildiği görülür. Romantizm sanatında, doğanın güzelliği ve insanların duygusal dünyası ön plana çıkar. Bu dönemde yapılan resimlerde insan figürleri de duygusal bir şekilde işlenmiştir. Bu dönemde ünlü olan birçok sanatçı vardır, ancak bazıları arasında en tanınmışları; Delacroix, Géricault ve Constable’dır. Romantizm sanatı, 19. yüzyılın sonlarına doğru Realizm sanatının ortaya çıkışı ile birlikte yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır.

Realizm (19. Yüzyılın Sonları)

Realizm, 19. yüzyılın sonlarından itibaren ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Realizm sanatı, gerçeğe uygun bir şekilde yansıtmayı amaçlar ve bu dönemde yapılan eserlerde gerçekçilik ve doğallık ön plana çıkar. Bu dönemde yapılan resimlerde insan figürleri de gerçekçi bir şekilde işlenmiştir ve bu resimlerde insanların yaşamı ve sıradan günlük olaylar ön plana çıkar. Realizm sanat akımının nemli sanatçılarından bazıları Courbet, Manet ve Millet’dir. Realizm sanatı, 20. yüzyılın ortasına doğru Empresyonizm sanatının ortaya çıkışı ile birlikte yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır.

Empresyonizm “İzlenimcilik” (19. Yüzyılın Sonları)

Empresyonizm, 19. yüzyılın sonlarından itibaren ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Empresyonizm sanatında, ışığın ve renklerin ön plana çıkarıldığı görülür. Bu dönemde yapılan resimlerde, insan figürleri değil doğanın ve yaşamın hafifçe işlenmiş hali ön plana çıkar. Empresyonizm sanatı, 20. yüzyılın ortasına doğru Fovizm ve Kübizm gibi sanat akımlarının ortaya çıkışı ile birlikte yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır. Empresyonizm, 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Empresyonizm, sanatçıların duygularını ve düşüncelerini resimlerinde yansıtmayı amaçlar. Empresyonizm akımının öncüleri arasında Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edouard Manet ve Berthe Morisot yer alır.

Post-Empresyonizm (19. Yüzyılın Sonları)

Post-empresyonizm, empresyonizm akımının takip eden bir sanat akımıdır. Post-empresyonizm, empresyonizmin duyguları ve düşünceleri yansıtmak üzere kullandığı yöntemleri benimsemesine rağmen, bu yöntemleri daha karmaşık ve soyut bir şekilde kullanır. Post-empresyonizm akımı, 20. yüzyılın ortalarında ortaya çıkmıştır ve Paul Klee, Pablo Picasso, Georges Braque, André Masson ve Jean Arp gibi sanatçılar tarafından benimsenmiştir. Bu sanatçılar, empresyonizm akımının yöntemlerini kullanarak daha soyut ve düşünsel resimler ortaya çıkardılar.

Post-empresyonizm, ayrıca farklı sanat akımlarının etkisini de taşır. Örneğin, fovizm ve kübizm gibi akımların etkisi post-empresyonizm resimlerinde görülebilir. Bu sanatçılar, empresyonizm akımının yöntemlerini kullanarak, renkleri ve şekilleri daha soyut ve düşünsel bir şekilde kullandılar.

Fovizm (20. Yüzyılın Başları)

Fovizm, 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Fovizm, renkleri kullanımının önemine vurgu yapar ve sanatçıların duygularını resimlerine yansıtmak amacıyla yoğun renkleri kullanmalarını önerir. Fovizm akımının öncüleri arasında Henri Matisse, André Derain ve Raoul Dufy sayılabilir. Bu sanatçılar, doğayı resimlerinde olduğu gibi yansıtmak yerine, duygularını ve düşüncelerini renklerle ifade etmeyi tercih ettiler.

Fovizm akımı, 20. yüzyılın başlarında etkisini sürdürdü ve birçok ünlü sanatçı tarafından benimsenmiştir. Örneğin, Kees van Dongen, Kees van Dongen ve André Derain gibi sanatçılar fovizmin etkisinde kalarak önemli eserler ortaya çıkardılar. Fovizm, ayrıca post-empresyonizm ve kübizm gibi sanat akımlarının da etkisini taşır ve bu akımların yöntemlerini benimsemiştir.

Kübizm (20. Yüzyılın Başları)

Kübizm, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Kübizm, nesneleri soyut ve geometrik şekillerle ifade etmeyi amaçlar. Kübizm akımının öncüleri arasında Pablo Picasso, Georges Braque ve Juan Gris sayılabilir. Bu sanatçılar, doğayı ve insanları resimlerinde olduğu gibi yansıtmak yerine, geometrik şekiller ve soyut formlar kullanarak düşüncelerini ve duygularını ifade etmeyi tercih ettiler.

Kübizm akımı, 20. yüzyılın ortalarında etkisini sürdürdü ve birçok ünlü sanatçı tarafından benimsenmiştir. Örneğin, Georges Valmier, Francis Picabia ve Francis Picabia gibi sanatçılar kübizmin etkisinde kalarak önemli eserler ortaya çıkardılar. Kübizm, ayrıca fovizm ve post-empresyonizm gibi sanat akımlarının da etkisini taşır ve bu akımların yöntemlerini benimsemiştir.

Fütürizm (20. Yüzyılın Başları)

Fütürizm, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Fütürizm, gelecekteki teknolojik ilerlemelerin etkisini yansıtmayı amaçlar. Fütürizm akımının öncüleri arasında Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni ve Gino Severini sayılabilir. Bu sanatçılar, doğayı ve insanları resimlerinde olduğu gibi yansıtmak yerine, gelecekteki teknolojik ilerlemelerin etkisini yansıtmayı tercih ettiler.

Fütürizm akımı, 20. yüzyılın ortalarında etkisini sürdürdü ve birçok ünlü sanatçı tarafından benimsenmiştir. Örneğin, Carlo Carra, Luigi Russolo ve Gino Severini gibi sanatçılar fütürizmin etkisinde kalarak önemli eserler ortaya çıkardılar. Fütürizm, ayrıca kübizm ve post-empresyonizm gibi sanat akımlarının da etkisini taşır ve bu akımların yöntemlerini benimsemiştir.

Dadaizm (20. Yüzyılın Başları)

Dadaizm, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Dadaizm, sanatın anlamını sorgular ve sanatçıların düşüncelerini ve duygularını resimlerine yansıtmak amacıyla kullandıkları yöntemleri reddeder. Dadaizm akımının öncüleri arasında Marcel Duchamp, Francis Picabia ve Hannah Höch sayılabilir. Bu sanatçılar, doğayı ve insanları resimlerinde olduğu gibi yansıtmak yerine, anlamsız ve soyut formlar kullanarak düşüncelerini ve duygularını ifade etmeyi tercih ettiler.

Dadaizm akımı, 20. yüzyılın ortalarında etkisini sürdürdü ve birçok ünlü sanatçı tarafından benimsenmiştir. Örneğin, Kurt Schwitters, Tristan Tzara ve Man Ray gibi sanatçılar dadaizmin etkisinde kalarak önemli eserler ortaya çıkardılar. Dadaizm, ayrıca fütürizm ve kubizm gibi sanat akımlarının da etkisini taşır ve bu akımların yöntemlerini benimsemiştir.

Soyut Ekspresyonizm “Soyut Dışavurumculuk“ (20. Yüzyılın Ortaları)

Soyut ekspresyonizm, 20. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Soyut ekspresyonizm, sanatçıların düşüncelerini ve duygularını soyut formlar ve renklerle ifade etmeyi amaçlar. Soyut ekspresyonizm akımının öncüleri arasında Jackson Pollock, Willem de Kooning ve Franz Kline sayılabilir. Bu sanatçılar, doğayı ve insanları resimlerinde olduğu gibi yansıtmak yerine, düşüncelerini ve duygularını soyut formlar ve renklerle ifade etmeyi tercih ettiler.

Soyut ekspresyonizm akımı, 20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılın başlarında da etkisini sürdürdü ve birçok ünlü sanatçı tarafından benimsenmiştir. Örneğin, Mark Rothko, Clyfford Still ve Barnett Newman gibi sanatçılar soyut ekspresyonizm akımının etkisinde kalarak önemli eserler ortaya çıkardılar. Soyut ekspresyonizm, ayrıca post-empresyonizm ve fütürizm gibi sanat akımlarının da etkisini taşır ve bu akımların yöntemlerini benimsemiştir.

Kavramsal Sanat (20. Yüzyılın Ortaları)

Kavramsal sanat, 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Kavramsal sanat, sanatçıların düşüncelerini ve ideolojik görüşlerini ifade etmeyi amaçlar. Kavramsal sanat akımının öncüleri arasında Joseph Kosuth, Lawrence Weiner ve Douglas Huebler sayılabilir. Bu sanatçılar, doğayı ve insanları resimlerinde olduğu gibi yansıtmak yerine, düşüncelerini ve ideolojik görüşlerini ifade etmeyi tercih ettiler.

Kavramsal sanat akımı, 21. yüzyılın başlarında da etkisini sürdürdü ve birçok ünlü sanatçı tarafından benimsenmiştir. Örneğin, Joseph Kosuth, Lawrence Weiner ve Douglas Huebler gibi sanatçılar kavramsal sanat akımının etkisinde kalarak önemli eserler ortaya çıkardılar. Kavramsal sanat, ayrıca soyut ekspresyonizm ve fütürizm gibi sanat akımlarının da etkisini taşır ve bu akımların yöntemlerini benimsemiştir.

Sürrealizm (20. Yüzyılın Başları)

Sürrealizm, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Sürrealizm, sanatçıların düşüncelerini ve duygularını rüya ve delilik gibi kavramlarla ifade etmeyi amaçlar. Sürrealizm akımının öncüleri arasında Salvador Dali, Max Ernst ve René Magritte sayılabilir. Bu sanatçılar, doğayı ve insanları resimlerinde olduğu gibi yansıtmak yerine, düşüncelerini ve duygularını rüya ve delilik gibi kavramlarla ifade etmeyi tercih ettiler.

Sürrealizm akımı, 20. yüzyılın ortalarında etkisini sürdürdü ve birçok ünlü sanatçı tarafından benimsenmiştir. Örneğin, Yves Tanguy, Meret Oppenheim ve Roberto Matta gibi sanatçılar sürrealizm akımının etkisinde kalarak önemli eserler ortaya çıkardılar. Sürrealizm, ayrıca kubizm ve dadaizm gibi sanat akımlarının da etkisini taşır ve bu akımların yöntemlerini benimsemiştir.

Pop Art “Pop Sanat” (20. Yüzyılın Ortaları)

Pop Art, 1950’lerin sonlarında ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Pop Art, günlük yaşamın objelerini ve kültürel simgelerini kullanarak, sanatçıların düşüncelerini ve duygularını ifade etmeyi amaçlar. Pop Art akımının öncüleri arasında Andy Warhol, Roy Lichtenstein ve Jasper Johns sayılabilir. Bu sanatçılar, doğayı ve insanları resimlerinde olduğu gibi yansıtmak yerine, günlük yaşamın objelerini ve kültürel simgelerini kullanarak düşüncelerini ve duygularını ifade etmeyi tercih ettiler.

Pop Art akımı, 1960’ların başlarında etkisini sürdürdü ve birçok ünlü sanatçı tarafından benimsenmiştir. Örneğin, David Hockney, Peter Blake ve Richard Hamilton gibi sanatçılar pop art akımının etkisinde kalarak önemli eserler ortaya çıkardılar. Pop Art, ayrıca sürrealizm ve kavramsal sanat gibi sanat akımlarının da etkisini taşır ve bu akımların yöntemlerini benimsemiştir.

Minimalizm (20. Yüzyılın Ortaları)

Minimalizm, 1960’ların ortalarında ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Minimalizm, sanatçıların düşüncelerini ve duygularını az sayıda nesne ve formlar kullanarak ifade etmeyi amaçlar. Minimalizm akımının öncüleri arasında Donald Judd, Dan Flavin ve Sol LeWitt sayılabilir. Bu sanatçılar, doğayı ve insanları resimlerinde olduğu gibi yansıtmak yerine, az sayıda nesne ve formlar kullanarak düşüncelerini ve duygularını ifade etmeyi tercih ettiler.

Minimalizm akımı, 1970’lerin başlarında etkisini sürdürdü ve birçok ünlü sanatçı tarafından benimsenmiştir. Örneğin, Donald Judd, Dan Flavin ve Sol LeWitt gibi sanatçılar minimalizm akımının etkisinde kalarak önemli eserler ortaya çıkardılar. Minimalizm, ayrıca pop art ve kavramsal sanat gibi sanat akımlarının da etkisini taşır ve bu akımların yöntemlerini benimsemiştir.

 

bottom of page